MODELS

 H 171CM B 87 W 68 H 94 D 8 S 39  HAIR BROWN EYES GREEN

H 171CM B 87 W 68 H 94 D 8 S 39

HAIR BROWN EYES GREEN

COCO WEBSTER

 H 178CM B 82 W 60 H 91 D 8 S 38  HAIR BROWN EYES BROWN

H 178CM B 82 W 60 H 91 D 8 S 38

HAIR BROWN EYES BROWN

EDEN KRNAC

 H 175CM B 81 W 64 H 91 D 8 S 39  HAIR BROWN EYES BLUE

H 175CM B 81 W 64 H 91 D 8 S 39

HAIR BROWN EYES BLUE

KIRSTEN CLEMENS

 H 175 CM B 84 W 64 H 91 D 8 S 38  HAIR BROWN EYES BLUE

H 175 CM B 84 W 64 H 91 D 8 S 38

HAIR BROWN EYES BLUE

NAOMI HOLT

 H 175CM B 87 W 64 H 92 D 8 S 39  HAIR BROWN EYES BROWN

H 175CM B 87 W 64 H 92 D 8 S 39

HAIR BROWN EYES BROWN

SARAH MACLEOD

 H 171CM B 84 W 63.5 H 91 D 8 S 39  HAIR BLONDE EYES BLUE

H 171CM B 84 W 63.5 H 91 D 8 S 39

HAIR BLONDE EYES BLUE

ZOE FORGAN

 H 173CM B 89 W 65 H 91 D 8 S 39  HAIR BROWN EYES BROWN

H 173CM B 89 W 65 H 91 D 8 S 39

HAIR BROWN EYES BROWN

CHELSEA BUTLER

 H 178CM B 81 W 64 H 91 D 8 S 39  HAIR RED EYES BROWN

H 178CM B 81 W 64 H 91 D 8 S 39

HAIR RED EYES BROWN

HELENA WITTE

 H 175CM B 84 W 61 H 89 D 8 S 40  HAIR BROWN EYES GREEN

H 175CM B 84 W 61 H 89 D 8 S 40

HAIR BROWN EYES GREEN

LEAH JOHNSEN

 H 175CM B 81 W 63 H 92 D 8 S 38  HAIR BROWN EYES BROWN

H 175CM B 81 W 63 H 92 D 8 S 38

HAIR BROWN EYES BROWN

REBECCA AHERN

 H 179CM B 81 W 66 H 91 D 8 S 40  HAIR BROWN EYES BLUE

H 179CM B 81 W 66 H 91 D 8 S 40

HAIR BROWN EYES BLUE

TESS HOMANN

 H 175CM B 82 W 64.5 H 96 D 8-10 S 40  HAIR BLONDE EYES BLUE

H 175CM B 82 W 64.5 H 96 D 8-10 S 40

HAIR BLONDE EYES BLUE

EMMA BLAKE-HAHNEL

 H 175CM B 81 W 64 H 89 D 8 S 39  HAIR BROWN EYES BROWN

H 175CM B 81 W 64 H 89 D 8 S 39

HAIR BROWN EYES BROWN

JAE LIN

 H 173CM B 80 W 64 H 89 D 8 S 38  HAIR BLONDE EYES HAZEL

H 173CM B 80 W 64 H 89 D 8 S 38

HAIR BLONDE EYES HAZEL

MILLIE FAYMAN

 H 175CM B 84 W 61 H 91.5 D 8 S 40  HAIR BLONDE EYES BROWN

H 175CM B 84 W 61 H 91.5 D 8 S 40

HAIR BLONDE EYES BROWN

SHONTINA ROSE

 H 179CM B 89 W 68 H 94 D 8 S 39  HAIR WHITE BLONDE EYES GREEN

H 179CM B 89 W 68 H 94 D 8 S 39

HAIR WHITE BLONDE EYES GREEN

TESS SHANAHAN